dijous, de març 08, 2012
Instancia enviada a: Seprona (Servei protecció natura de la Guàrdia Civil), Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Ajuntament de Sant Feliu, Ajuntament de Sta. Cristina i Ajuntament de Llagostera,


En Néstor Sanchíz i Guerrero, amb DNI 40468411, en representació de l’Associació Ardenya, Patrimoni i Natura, amb NIF G-17653080, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm.3729, amb seu al Centre Cívic de la Plaça Salvador Espriu, s/n de Sant Feliu de Guíxols:

EXPOSA:

  • Que el massís de l’Ardenya-Cadiretes, inclòs en el PEIN ( Pla Especial d’Interès Natural de Catalunya ), i, per tant, qualificat com a zona protegida, rep des de fa bastants anys, l’impacte ambiental de la circulació motoritzada de quads i motocross.

  • Que segons la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que la desenvolupa, s’estipula que en els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, no es troba autoritzada la circulació motoritzada per camins forestals d’amplada inferior a quatre metres.

  • Que ja fa anys, grups de motos i quads es dediquen a circular lliure i impunement per aquest massís, malmenant camins com el de la Font de la Guilla, el camí de la Murtra o el camí Romà, que cada vegada es troben en pitjor estat. Especialment greu és el cas del “camí romà”, un camí forestal empedrat d’origen medieval que els vehicles estan contribuint a fer desaparèixer de manera accelerada (s’adjunten fotografies).

  • Que aquesta associació ja ha entrat altres instàncies a l’antic Departament de Medi Ambient relacionades amb el mateix problema, però aquest no fa l’efecte que es resolgui, sinó més aviat el contrari: La presència dels agents rurals a bona part del massís és nul.la i fins ara no s’ha constatat que s’hagin adoptat mesures serioses de control i sanció dels infractors, els quals continuen amb la seva activitat.

Per tot l’exposat anteriorment,

DEMANA:

Que, amb urgència, es donin les ordres oportunes perquè es facin controls periòdics al massís de l’Ardenya, per part dels agents rurals, policies locals dels municipis afectats i el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, per tal de fer complir d’una vegada la legislació vigent i aturar la destrucció i degradació dels camins que recorren aquest indret únic.

Sant Feliu de Guíxols, a 24 de febrer del 2012.

ARDENYA, Patrimoni i Natura.

Néstor Sanchiz. President.