dimarts, d’octubre 12, 2010
INSTÀNCIA SOBRE EL ABALISAMENT A CALA VIGATÀ

En Nèstor Sanchíz i Guerrero, amb DNI 40468411, en representació de l’Associació Ardenya, Patrimoni i Natura, amb NIF G-17653080, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm.3729, amb seu al Centre Cívic de la Plaça Salvador Espriu, s/n de Sant Feliu de Guíxols:

EXPOSA:

  1. Que havent consultat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en relació al fet que aquest any no es troba abalisat l’espai marítim de la Punta de Garbí, tal i com si s’havia fet els darrers dos anys, aquest ens ha manifestat que l’esmentat abalisament no s’ha portat a terme perquè existeix una resolució desfavorable per part del Servei de Costes de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, basada en dos informes desfavorables de la Direcció General de Pesca i acció marítima i de Capitania marítima de Palamós.

  1. L’Ajuntament de SFG ha manifestat que, atès que s’han denegat les dues primeres propostes d’abalisament, n’ha presentat una darrera en què la zona abalisada es limita a la badia de Cala del Vigatà.

  1. Que en aquest espai conflueixen diversos usos que cal regular, entre els quals s’hi inclou la seguretat de banyistes i dels submarinistes, i entenem que també s’inclou, encara que sigui de forma indirecta, la preservació dels fons marí i la reducció de l’impacte antròpic que pateix cada any durant la temporada estival i que el va degradant progressivament. Això també forma part de l’esperit de la llei de costes.

  1. Que no entenem quin criteri segueixen els serveis tècnics d’aquesta capitania marítima per informar ara desfavorablement el que havien informat favorablement els darrers anys. Voldríem recordar que l’administració té l’obligació d’actuar en bé de l’interès públic, i no sota la pressió d’una associació anomenada FEDAS/FECDAS, que pel que ha sortit publicat darrerament als mitjans de comunicació defensa bàsicament la pesca submarina.

Que entenem que vetllar per la regulació d’usos al litoral i evitar que aquests usos atemptin contra la seguretat de les persones i del medi natural és d’interès públic, implica a tothom. No és comprensible que es beneficiïn interessos particulars.

Per tot l’anteriorment exposat,

DEMANA:

Que s’aprovi de forma urgent l’abalisament de temporada d’aquesta zona, que inclogui almenys tota la badia de Cala del Vigatà (la darrera proposta de l’Ajuntament així ho contempla), que entenem que es tracta sense cap dubte d’una zona que es pot considerar com de banyistes, que permetrà ordenar els usos de Punta de Garbí, augmentar la seguretat de les persones i impedir que l’ancoratge de les embarcacions malmeti la praderia de posidònia existent. Per altra banda, els pescadors submarins podran continuar pescant a les coves i espais rocosos (que quedaran fora de l’espai abalisat), que són les zones de pesca recreativa de principal interès.

Sant Feliu de Guíxols, 2 d’agost de 2010

Nèstor Sanchíz i Guerrero

President de l’Associació Ardenya, Patrimoni i Natura.

Per poder consultar sobre el “XCT Grup de custòdia marina” seguir l’enllaç

http://www.custodiamarinaxct.org/mm/file/Accions%20i%20Arees/Zona%20bany%20Sant%20Feliu.pdf